Różnica między liczbą mszy a masą atomową - Różnica Pomiędzy

Różnica między liczbą mszy a masą atomową

Main Difference - Mass Number vs Atomic Mass

Zarówno liczba masowa, jak i masa atomowa są bardzo ściśle ze sobą powiązane i wskazują wagę elementów. Różnią się one sposobem ich definiowania. The główna różnica między liczbą masową a masą atomową jest toliczba masowa dotyczy pojedynczych atomów branych pod uwagę oddzielnienatomiast masa atomowa zajmuje się średnią ważoną pierwiastka, w tym jego izotopów.

Co to jest numer masy

Jak wspomniano powyżej, liczba masowa jest związana z ciężarem pojedynczego rozpatrywanego atomu. Atom składa się z jądra i orbitali wokół niego. Orbitale te istnieją w wolnej przestrzeni i mieszczą elektrony. Jednak waga elektronów jest nieistotna w porównaniu z rdzeniem jądrowym. Dlatego waga elektronów nie przyczynia się do ciężaru atomu / pierwiastka. Jądro składa się z protonów i neutronów. Zarówno neutrony, jak i protony są prawie takie same, ale zmieniają się bardzo nieznacznie. Protony są naładowane dodatnio, a neutrony są obojętne. Dlatego jądro pozostaje naładowane dodatnio. Jednak atom jako całość jest uważany za neutralne byty, ponieważ ładunek dodatni z protonów jest neutralizowany przez ładunek ujemny elektronów. Liczba elektronów w atomie jest równa liczbie protonów.

Elementy układu okresowego są ułożone według rosnącej liczby masowej. Numer masy jest symbolicznie reprezentowany w lewym górnym rogu, gdy element jest oznaczony etykietą. Liczba mas różni się od liczby atomowej, ponieważ reprezentuje tylko liczbę protonów lub elektronów w elemencie. A liczba atomowa jest zwykle zapisywana w lewym dolnym rogu elementu.


Czym jest Msza Atomowa

Termin ten jest bardzo ściśle związany z liczbą masową. Oznacza to dosłownie to samo, jednak w tym przypadku uwzględniane są również formy izotopowe każdego elementu. Elementy mogą występować w różnych postaciach w przyrodzie. Te różne formy są ogólnie znane jako izotopy i mają taką samą tożsamość jak najbardziej obfite / stabilne z elementu. Dlatego izotopy mają tę samą liczbę atomową, ale mają różne liczby masowe. Można stwierdzić, że izotopy mają taką samą ilość protonów i elektronów; różni się tylko liczba neutronów. Dlatego tym, co się między nimi różni, jest waga.

Biorąc pod uwagę każdą formę izotopową, masę postaci elementarnej można wyrazić jako wartość średnią, w której poszczególne masy każdej formy izotopowej są uśredniane. Jest to określane jako „masa atomowa” elementu. Dlatego masa atomowa ma prawie taką samą wartość liczbową jak liczba masowa, tylko zmiana kilku wartości dziesiętnych. Każdy numer jest używany dla wygody w zależności od kontekstu użycia.


Różnica między liczbą mszy a masą atomową

Definicja

The Liczba masowa jest masą jądra atomu.

The Masa atomowa to średnia waga formy elementu.

Symbol

The Liczba masowa jest napisane w lewym górnym rogu wyrażenia elementarnego.

The Masa atomowa nie jest symbolizowany jako taki.

Rozważanie izotopów

Liczba masowa nie bierze pod uwagę istnienia izotopów, ponieważ odnosi się do wagi każdego atomu oddzielnie.

The Masa atomowa odnosi się do średniej wagi formy elementarnej, dlatego bierze pod uwagę istnienie izotopów i ich obfitość.

Wartość numeryczna

The Liczba masowa jest liczbą uproszczoną, zwykle bez miejsc dziesiętnych.

The Masa atomowa zajmuje się kilkoma wartościami dziesiętnymi, ponieważ jest średnią ważoną.

Łatwość użycia

The Liczba masowa jest łatwiejszy w użyciu do ogólnych celów.

The Masa atomowa jest pomocny podczas wykonywania określonych obliczeń.


Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„Periodic table large” do 2012rc - Własne noty robocze i czcionka stała: The Photographer.